Ομοιοπαθητική Ακαδημία

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Επιστημονική, Ιατρική, μη κερδοσκοπική Εταιρεία

Κλασσική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

-Μέλος της Παγκόσμιας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Εταιρείας (LMHI)

-Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (ECH

Ιστορία

Μερικά χρόνια πριν από την ίδρυση της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας γνωρίστηκαν τα μετέπειτα έξι ιδρυτικά μέλη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι Άθως Όθωνος (ιατρός), Σακκά Ζωήτσα (κτηνίατρος), Φαναριώτης Διονύσης (βιοπαθολόγος), Ιωαννίδης Σάββας (αναισθησιολόγος-στρατιωτικός ιατρός), Λίβας Δημήτρης (ψυχίατρος) και Σύψας Γιάννης (γυναικολόγος).

Μετά από συζητήσεις διαπίστωσαν ότι στην ομοιοπαθητική πρακτική επικράτησαν τα τελευταία χρόνια μέθοδοι που απέχουν από την Κλασσική Ομοιοπαθητική, όπως Repertorising, Key Note Prescribing, Computer Expert Systems, Sensation Homeopathy, Νοσολογική «Ομοιοπαθητική» και Σύνθετη «Ομοιοπαθητική» με αποτέλεσμα επιφανειακά και προσωρινά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Επιπλέον, συχνά το κόστος της ομοιοπαθητικής εκπαίδευσης ήταν αποθαρρυντικό για τους ενδιαφερόμενους υγειονομικούς. Πέραν τούτου, η εκπαίδευση ήταν μονομερής με την έννοια του ότι αφορούσε μόνο μια συγκεκριμένη άποψη και απέκλειε όλες τις άλλες.

Γι αυτό και ένιωσαν την ανάγκη να ιδρύσουν μία Ομοιοπαθητική Επιστημονική Εταιρεία που θα προωθούσε την Κλασσική Ομοιοπαθητική με επικέντρωση στους Νόμους της Ομοιοπαθητικής, στη Μιασματική Θεωρία του Χάνεμαν και στην έννοια της Ιδιοσυγκρασίας όπως αναπτύχθηκε από τον Κεντ. Μια Εταιρεία που οι εκπαιδευτές της θα προσέφεραν τη γνώση τους δωρεάν και απλόχερα στους συναδέλφους τους. Και μια Εταιρεία που θα προωθούσε τόσο την πολυφωνία στους κόλπους της όσο και την ενότητα και συνεργασία με τις άλλες Ομοιοπαθητικές Εταιρείες.

Καρπός αυτού του προβληματισμού υπήρξε η «Ομοιοπαθητική Ακαδημία». Οι προθέσεις των ιδρυτικών μελών ενσωματώθηκαν στο Καταστατικό της Εταιρείας και ιδιαίτερα στο Σκοπό της Εταιρείας, στις Αρχές Λειτουργίας και στις Δραστηριότητες της όπως παρατίθενται πιο κάτω.

Σκοπός

Η προώθηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στον ιατρικό χώρο και στο κοινό τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

 

Αρχές λειτουργίας

1. Επιστημονικός Πλουραλισμός:

Η Εταιρεία σέβεται όλες τις επιστημονικές απόψεις των μελών της και τις προωθεί είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε στις εκδηλώσεις της. Επιπλέον προσκαλεί και μη μέλη της ή μέλη άλλων Επιστημονικών Εταιρειών τα οποία έχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σε εκδηλώσεις για την ενημέρωση των μελών της.

Οι εκπαιδευόμενοι και τα μέλη της Εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν για την αποδοχή ή και εφαρμογή αυτών των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων. Αρχή της Εταιρείας είναι να δοκιμάζονται στο διάλογο και στη θεραπευτική πράξη όλες οι επιστημονικές απόψεις χωρίς εμπάθειες.

2. Επιστημονική Ομοιοπαθητική που να στηρίζεται σε νόμους

Ως Ομοιοπαθητική Ιατρική ορίζεται το Θεραπευτικό Σύστημα το οποίο θεμελιώθηκε αρχικά από τον Σαμουήλ Χάνεμαν και το οποίο υπακούει σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς νόμους όπως ο Νόμος της Ομοιότητας, ο Νόμος του Όλου, ο Νόμος της Ιεραρχίας, ο Νόμος της Εξατομίκευσης και ο Νόμος της Κατεύθυνσης της Υγείας-Ασθένειας.

Αυτή την Ομοιοπαθητική προωθεί η Εταιρεία. Παρόλα αυτά, είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή των Νόμων αυτών στη θεραπευτική πράξη και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη βάσει των αρχών της, να προωθεί τον καλόπιστο διάλογο.

3. Επιστημονική Επάρκεια:

Η Ομοιοπαθητική Ιατρική είναι εξ ορισμού Ιατρική με την έννοια της διάγνωσης και θεραπείας και γι αυτό θα πρέπει να εξασκείται μόνο από γιατρούς. Επίσης, θα πρέπει να εξασκείται από άτομα επαρκώς εκπαιδευμένα στο διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

4. Ολιστική Θεραπευτική Αντίληψη:

Βάσει των Νόμων της Ομοιοπαθητικής και ιδιαίτερα του Νόμου του «Όλου», η Εταιρεία θεωρεί ότι η Ομοιοπαθητική είναι ένα Ολιστικό Θεραπευτικό Σύστημα. Γι΄ αυτό και προωθεί όχι μόνο την ομοιοπαθητική κατάρτιση του γιατρού αλλά και τη συνολική ιατρική κατάρτιση του σε όλα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα χωρίς φανατισμούς και διακρίσεις.

Επίσης προωθεί την εφαρμογή από τον ίδιο γιατρό ή από συνεργαζόμενους γιατρούς πολλών και διαφορετικών θεραπευτικών συστημάτων. Μοναδικός μας σκοπός είναι η ευεργεσία του ασθενούς και η εφαρμογή του Ιπποκρατικού ρητού «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν».

5. Ενότητα της Ομοιοπαθητικής και Ιατρικής Κοινότητας:

Η Εταιρεία σέβεται όλα τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Συστήματα και προωθεί το διάλογο και τη συνεργασία τους, εφόσον αυτή δεν αντίκειται στις Αρχές και στο Σκοπό της.

6. «Ωφελέειν ή μη βλάπτειν»:

Η Εταιρεία δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική πρακτική που βλάπτει ασθενείς ως ψυχοσωματικό σύνολο. Αντίθετα, προωθεί οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην ανακούφιση πασχόντων και στην ευημερία του Ανθρώπινου Όντος.

7. «Ηθική και Επιστημονική Ακεραιότητα:

Η Εταιρεία απέχει από οποιαδήποτε συνεργασία με Οικονομικές Επιχειρήσεις του τομέα της Υγείας, για να διαφυλάξει το κύρος και την ακεραιότητα της, έστω κι αν αυτή η συνεργασία γίνεται με το μανδύα φιλανθρωπίας.

 Δραστηριότητες 

1. Εκπαίδευση:

Εκπαιδεύει ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και φοιτητών των αντίστοιχων σχολών στην Ομοιοπαθητική. Στα πλαίσια της Ολιστικής Φιλοσοφίας φροντίζει επίσης για την επιμόρφωση των μελών της σε άλλα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα, που θα μπορούσαν να αυξήσουν τη θεραπευτική τους αποτελεσματικότητα.

2. Ενημέρωση Κοινού:

Ενημερώνει με εκδηλώσεις το κοινό για την Ομοιοπαθητική Ιατρική και για γενικότερα θέματα υγείας.

3 Προώθηση της Ομοιοπαθητικής στο Σύστημα Υγείας:

Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που μπορούν να προωθήσουν την άσκηση της Ομοιοπαθητικής, είτε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας είτε σε Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας.

4 Πνεύμα «Κοινότητας»:

Προβαίνει σε κάθε είδους εκδηλώσεις, για την δημιουργία πνεύματος κοινότητας μεταξύ των μελών και φίλων της Ακαδημίας, όπως συναντήσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκδρομές κ.ά

Ομοιοπαθητική ακαδημία σήμερα

 Η Ομοιοπαθητική Ακαδημία έχει ήδη καταφέρει πολλά παρά τη σύντομη διαδρομή της.

-Είναι Μέλος της Παγκόσμιας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Εταιρείας (Liga Medicorum Homeopathica Internationalis, LMHI).

-Είναι Πλήρες Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (European Committee for Homeopathy, ECH).

-Είναι Μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (Education Subcommittee).

-Είναι Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ομοιοπαθητική (Accredited Teaching Center).

-Χορηγεί Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ομοιοπαθητικής (European Diploma for Homeopathy) για γιατρούς (δωρεάν τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα) που καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από κοινού από την European Committee for Homeopathy (ECH) και από την Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI).

-Έχει καταφέρει σημαντική γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας με τη γενικότερη Ιατρική Κοινότητα μιας και το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα για το έτος 2014-15 έγινε στο Αμφιθέατρο της Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και για το έτος 2015-16 έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ομοίως και για το έτος 2016-2017.

-Προωθεί την Κλασσική Ομοιοπαθητική με την υιοθέτηση της Κλασσικής Μιασματικής Ιδιοσυγκρασιακής Ομοιοπαθητικής, μιας μεθόδου που σέβεται τους Ομοιοπαθητικούς Νόμους και γι’ αυτό και είναι ταυτόχρονα επιστημονική και εξαιρετικά αποτελεσματική.

-Ενώνει επιστήμονες με σεβασμό στην επιστημονική ανεξαρτησία τους που προσφέρουν με χαρά και ανιδιοτέλεια στους νέους συναδέλφους τους και στην κοινωνία.

-Έχει ανεβάσει ένα πλούσιο ενημερωτικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, άρθρα, βίντεο, μαθήματα) στην ιστοσελίδα της και στην ιστοσελίδα της Ομοιοπαθητικής Τράπεζας Πληροφοριών, με αποτέλεσμα πρόσβαση στην Ομοιοπαθητική για όλους τους επιστήμονες και για το κοινό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας σήμερα έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:         Όθωνος Άθως, ιατρός

Γραμματέας:     Λαμπροπούλου Σοφία, ιατρός

Ταμίας:         Σακκά Ζωήτσα, κτηνίατρος

Μέλη:

-Ιωαννίδης Σάββας, αναισθησιολόγος

-Χονδρού Ασημίνα, βιοπαθολόγος

-Λίβας Δημήτρης, ψυχίατρος

-Φαναριώτης Διονύσης, βιοπαθολόγος

-Σύψας Γιάννης, γυναικολόγος 

Δημοφιλή άρθρα & βίντεο του Σάββα Ιωαννίδη

Το Homeotherapy Online στο Χάρτη

Εφημερεύοντα
Map Frame

Επιλέξτε τα αρχεία που θα επισυνάψετε

Select the file you will attach